Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi/Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) hatálya a Csodaszarvas-jatekshopHU Webáruházat (a továbbiakban: Webáruház) Vevő természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak kezelése szabályait rögzíti.

A Csodaszarvas-játékshop üzemeltetője, (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az itt megfogalmazottaknak.

Az Eladó az Érintettek személyes adatait bizalmasan kezeli a jelen Tájékoztatóban foglalt elvárásoknak megfelelően.

Az Érintett a kezelt adatok módosítását, zárolását, törlését az alábbi úton kezdeményezheti:

 1. email útján, a weboldal kapcsolat menüjéből az üzenet küldés felhasználásával, vagy levél utján.

 

A Tájékoztató folyamatosan elérhető a http://www.csodaszarvas-jatekshop.hu weboldalon. A benne foglalt tartalommal kapcsolatban az Érintetteknek amennyiben kérdése van, úgy a weblap Kapcsolat menüpontja segítségével közölje azt az Eladóval, aki rövid időn belül megválaszolja.

. Általános rendelkezések

1.Jogszabályi alapok

A Tájékoztató jogszabályi alapja:

 1. a) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: info. tv), mely a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja
 2. b) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv), mely a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelv (2000. június 8.) mint uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja
 3. c) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, mely az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvnek való megfelelést szolgálja;
 4. d) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

 

 A személyes adatok kezelése

 1. 1. Az adatkezelés elvei és jogalapja

Az adatkezelés elvei

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük a következő követelményeknek: felvételük és kezelésük legyen tisztességes és törvényes (adatkezelés hitelessége), legyenek pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek, tárolásuk módja legyen alkalmas arra, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani (adat integritása).

A jelen adatvédelmi Tájékoztató alapján a Vevő adatait bizalmasan kezeljük és kizárólag saját tevékenységi körünkön belül használjuk fel. Az Eladó az általa kezelt bármilyen információt a hatóságok részére csak és kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetekben és körben ad meg.

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul.

Az Eladó a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet

 1. 2. Az Eladó/adatkezelő adatai, azon személyek köre, akik a kezelt adatokat megismerhetik

Név: Katona Zoltán

Adószám: 54848162–1-33:

Székhely: 2253 Tápióság, Forgács utca 8.

Telefonszám: +36 70 630 1762

email cíim: 65zkatona@gmail-com

csodaszarvasjatekshop@gmail.com

Levelezési cím: 2253 Tápióság, Forgács utca 8.

Bankszámlaszám: 11773425-03524068

Számlavezető bank: OTP

Tevékenységi kör: 479102 -Csomagküldő , internetes kiskereskedelem

Nyíilvántartási szám: 54128938

A személyek köre, akik a kezelt adatokat a rájuk vonatkozó mértékig megismerhetik:

Az Eladó, és az adminisztrátor

A FOXPOST Záerkörüen Müködö Részvénytársaság (székhely:3200 Gyüngyös, Batsányi utca 9)

Az OTP Bank Nyrt. (kizárólag a megrendelés azonosító és a fizetendő végösszeg tekintetében)

 1. 3. Az adatkezelés időtartama

Az Eladónak úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 1. 4. A felhasználás célja

A webáruházban a Vevők a szolgáltatás igénylése érdekében személyes adatokat adnak meg, ezek a szolgáltatás végrehajtásához kerülnek felhasználásra és harmadik fél részére nem lesznek közölve, kivéve, ha törvény nem írja elő, vagy ha feltétlenül szükséges a Vevői kérelmek teljesítéséhez.  

 1. 5 . Az adatbiztonság követelménye

Az Eladó köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az info.tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét.

A Eladó, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket az info. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Eladó az adatkezelése során biztosítja, hogy az arra feljogosítottak számára az adatok hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás), az adatkezelés hitelesítése és hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), igazolható legyen az adatkezelés változatlansága (adatintegritás), valamint védett legyen a jogosulatlan adathozzáféréssel szemben.

Az Eladó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással az Eladó biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

Az Eladó az adatkezelése során megőrzi a titkosságot (csak az férhessen hozzá a kezelt adatokhoz, aki erre jogosult), a rendelkezésre állást (Az Eladó eszközeivel hozzájárul, hogy az Érintett valóban hozzáférhessen az általa kívánt adatokhoz), és a sértetlenséget (védi a teljességét és pontosságát az adatoknak, a feldolgozás módszerének).

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet az Eladó nem alkalmaz.

 1. 6. Adatok továbbítása

Az Eladó a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, az adóhatóság, az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkeresésére személyes adatot adhat ki a hatóság részére. Erre csak abban esetben kerülhet sor, amennyiben a megkereső hatóság pontosan megjelölte az adatközlés jogszabályhoz kötöttségét, pontos célját, illetve a kért adatok körét.

Az Eladó személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Az Érintettek jogai, a jogérvényesítés lehetőségei
 2. 1. Az Érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 1. 2. Az adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatosan (Elker. tv. 4. §) Az Eladó köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon a következő adatokat közzétenni:

 1. a) Az Eladó nevét,
 2. b) Az Eladó székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
 3. c) Az Eladó elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,

d Az Eladó nyilvántartásba vételi számát,

 1. e) ha az Eladó az általános forgalmi adó alanya, az Eladó adószámát;

Az Eladó az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:

 1. a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;
 2. b) arról, hogy a megkötendő szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az Eladó iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
 3. c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;
 4. d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;
 5. e) arról a – szolgáltatási tevékenységére vonatkozó – magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.

Ezeket az adatokat a Vevő a webáruház Általános Szolgáltatási Feltételek menüpontjában megtalálja.

 1. 3. Az Érintett joga

Az Érintett kérelmezheti az Eladónál a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, a személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére Az Eladó tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Eladó köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Érintett tájékoztatását az Eladó csak az info. tv. alapján, adatkezelési korlátozás alá eső esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Eladó írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabály mely rendelkezése alapján került sor.

Az Érintett jogait törvény korlátozhatja: az állam külső és belső biztonsága (így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében), továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Eladó felvilágosítja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről az Eladó a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

 1. 4. A kezelt adat helyesbítése, zárolása, törlése

A személyes adatot az Eladó helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az Érintett azt kéri, az hiányos vagy téves (és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható), feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Eladó zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Eladó megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Eladó a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Az Eladó az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Az Eladó tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. 5. Az Érintett tiltakozási joga

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Eladóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Eladó, az adatátvevő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Eladó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Eladó az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést (beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is) megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett az Eladónak a megalapozottságra vonatkozóan meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül) az info. törvényben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

 1. 6. Az Érintett jogorvoslati jogai, bírósági jogérvényesítés

Az Érintett jogorvoslati jogai:

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetősége, vizsgálat kezdeményezése

Az Érintett a jogainak megsértése, a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli, és a bejelentést köteles érdemben megvizsgálni.

A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély jelentőségű, vagy a bejelentés névtelen.

A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született, ha a kiléte felfedését tiltó bejelentő a Hatósági tájékoztatás ellenére továbbra is kéri, hogy a kilétét ne fedjék fel, a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, és az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhelye:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 1. A Bírósági jogérvényesítés

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Eladó ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Eladó köteles bizonyítani.

A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per (az Érintett választása szerint) az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Eladót a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Érintett tiltakozási jogának figyelembevételére

 1. 7. Kártérítés

Ha az Eladó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Eladó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az Eladó felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Eladó köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Eladó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Az adatvédelemmel, adatbiztonsággal kapcsolatos további előírások

Az Eladó, az alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottai jelen Tájékoztatóval összhangban lévő adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

Az Eladó az általa kezelt adatokba harmadik személyeknek betekintést az Érintett írásbeli engedélye nélkül nem enged. Ez alól kivételt képez a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.

Az Eladó az Érintett személyes adatait védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen.

Az Érintett köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Eladó által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszavak, bejelentkezési azonosítók visszaélésre alapot nem adó módon történő megválasztása érdekében.

A személyes adatoknak a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használata miatt az Eladót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár az Érintett szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, az Eladó a jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint járt el.

Az adatbiztonság megvalósítása érdekében az Eladó garantálja, hogy illetéktelen személyek fizikailag nem férhetnek hozzá sem a papíralapú, sem pedig az informatikai rendszere egyetlen eleméhez sem.